Latinica  |    
   
 
Насловна   О нама
Организациона структура
Организациона структура

Организација Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарства правде, Број: 110-00-14/2016-01 oд 28.01.2016. године који је ступио на снагу 25.02.2016.


Наративни приказ организационе структуре

За потребе обављања послова из надлежности Управе, образована је следећа основна унутрашња јединица:

А. Сектор за сарадњу с црквама и верским заједницама и опште послове

Руководилац сектора:
в. д. помоћника директора – др Марко Николић
тел: 011/301-4301; marko.nikolic@vere.gov.rs

Сектор обавља послове који се односе на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе са црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета; помоћ у заштити верских компонената у културном и етничком идентитету националних мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма; сарадњу државе са епархијама  Српске православне цркве у иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоја верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (светомонаштво, верски службеници, ђаци, и студенти верских школа); послове који се односе на радне односе државних службеника и намештеника у Управи; организациони послови на изради планова и програма рада као и извештаји о раду Управе; стручно-техничке, административне, послове за потребе Управе; планирање средстава за финансирање надлежности Управе и израда финансијког плана и наменско трошење буџетских средстава као и буџетских средстава по одобреним пројектима Републике Србије; послови припрема Предлога средњорочног финансијског плана за израду Закона о буџету;  послови израде периодичних извештаја о извршењу буџета и  израда  завршног рачуна Управе; и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за сарадњу с црквама и верским заједницама,  образују се следеће уже унутрашње јединице:


1) Одсек за сарадњу с црквама и верским заједницама

Одсек за за сарадњу с црквама и верским заједницама, обавља послове који се односе на: праћење и унапређење стања у области сарадње Републике Србије са црквама и верским заједницама; иницирање и предузимање мера из надлежности Управе у циљу унапређења верске културе, верских слобода и толеранције; предлагање мера за унапређење сарадње Републике Србије са епархијама Српске православне цркве у иностранству; заштиту и афирмацију верског, културног и националног идентитета; израду предлога  Плана реализације дела програмског буџета Одсека; анализу и обраду захтева цркава и верских заједница за изградњу и реконструкцију верских објеката; праћење и анализу стања у области верске наставе и верског образовања; пружање стручне помоћи у процесу интегрисања у систем образовања; праћење и координација учешћа цркава  и верских заједница у остваривању верске наставе у основним и средњим школама; анализирање програма и уџбеника веронауке и предлагање метода њиховог усавршавања; предлагање и учествовање у спровођењу мера за побољшање социјалног и материјалног положаја ученика, студената и професора верских образовних установа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница и остваривању њихових законом утврђених права;  прати усклађивање националних прописа са прописима ЕУ у области верских права и слобода; праћење прописа ЕУ из области верских права и слобода;  и друге послове из делокруга одсека.

2) Одсек за опште послове.

Шеф одсека
Рада Костић, виши саветник
тел: 301-4304; rada.kostic@vere.gov.rs

обавља послове    који се односе на праћења, анализе и проучавања  законе и друге прописе и упоређивања правних решења од значаја за  припремање нацрта закона и предлога других прописа из делокруга  Управе;   правни послови у вези израде општих аката и аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника;  персонално-евиденциони послови; послови  спровођења поступка оцењивања државних службеника; послови израде аката о безбедности и здрављу на раду запослених;  послови израде општих аката и израде појединачних акте којима Управа одлучује у појединачним стварима;  планирање средстава за финансирање надлежности Управе и израда финансијског плана, законито и наменско трошење буџетских средстава као и буџетских средстава по одобреним пројектима Републике Србије; послови припрема Предлога средњорочног финансијског плана за израду Закона о буџету;  послови израде периодичних извештаја о извршењу буџета и  израда  завршног рачуна Управе;  обрада података ради обрачун плата и накнада државних службеника и намештеника израђује акте у вези са слободним приступом информацијама од јавног значаја и израда извештаја за  Повереника за информисање од јавног значаја  као и  извештаја који се односе на заштиту података о личности;  и друге послове  из делокруга одсека.

 
Министарство правде Републике Србије
Српска Православна Црква
Београдска Надбискупија
Словачкa евангеличкa црквa а.в.
Реформатскa хришћанскa црквa
Евангеличкa хришћанскa црквa а.в.
Синагога у Београду
Јеврејскa заједницa
Ријасет Исламске заједнице Србије
Мешихат Исламске заједнице у Србији
Радио Слово љубве
 
 
 
Министарство правде
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Сва права задржана ©2013  |  Мапа сајта  |  Мобилна верзија сајта